Logo weekkrantoostgelre.nl


Vlnr Marietje Pasman van 't Bastion, wethouder Vincent van Uem en directeur Marion Wolters van De
Vlnr Marietje Pasman van 't Bastion, wethouder Vincent van Uem en directeur Marion Wolters van De

De klokken staan nog niet gelijk

Donderdagmiddag werden de handtekeningen gezet onder de afspraken tussen De Woonplaats, gemeente Oost Gelre en de huurdersvereniging 't Bastion. Het gaat daarbij om het verduurzamen van bestaande huurwoningen, de huisvesting voor nieuwe Nederlanders en de verkoop van hooguit 5 bestaande huurwoningen. Maar of alle klokken bij de ondertekening gelijk zijn gezet, daar valt veel op af te dingen. Vragen van de aanwezige pers werden doorverwezen.

Door: Eveline Zuurbier

OOST GELRE – Dit heeft alles te maken met de nieuwe woonvisie van Oost Gelre. Op de eerste plaats werd de woonvisie laat, pas in oktober door de raad akkoord bevonden. Dit document hanteren woningcorporaties als een belangrijke onderlegger voor hun investeringen in nieuwe betaalbare huurwoningen. Woningcorporaties zijn opgericht om goede huisvesting te bieden voor mensen met een kleine portemonnee. Binnen de regio moeten corporaties samen met gemeenten en belangenhouders invulling geven aan woonvisies. Door de late vaststelling van de woonvisie hebben de woningcorporaties, Pro Wonen en De Woonplaats, die in Oost Gelre actief zijn, niet hun voorstellen kunnen maken voor 2017 over waar hun prioriteiten liggen.

Ten tweede spelen de afspraken rond het woningcontingenten die het voor woningcorporaties moeilijk maken om te investeren. Die aantallen zijn tot 2025 min of meer bevroren om leegstand door vergrijzing en ontgroening te voorkomen. Anderzijds verlangen gemeenten van de corporaties dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten zijn. De wachttijden zijn opgelopen tot zes jaar in Lichtenvoorde. Lichtenvoorde is gewild bij starters op de woningmarkt. Volgens landelijke cijfers bestaat 40 procent van het corporatiebezit uit eengezinswoningen, terwijl 80 procent van de doelgroep bestaat uit één of twee personen. De woonvisie onderkent wachttijden en constateert een leegstand van woningen en gebouwen. "We willen voorkomen dat woningcorporaties met verkoop van huurwoningen transformaties ingewikkeld maken", aldus gemeente Oost Gelre. Het plan dat de gemeente voorheeft voor de Dijkstraat zijn 20 grondgebonden huurwoningen. Pro Wonen toont weinig interesse daarin te investeren. Op een bijeenkomst eind februari over 'Goed Wonen" in BS22 gaven aanwezige jongeren aan dat er voor hen geen woningen zijn.

'Passend toewijzen'

Een derde factor die corporaties tegenhoudt te investeren is het 'passend toewijzen'. Afhankelijk van inkomen mogen huishoudens geen woning krijgen met een huur boven een vastgesteld maximum. Het passend toewijzen maakt het moeilijker de samenstelling van wijken met veel goedkope huurwoningen gemengd te houden. Passend toewijzen bemoeilijkt ook energiebesparende verbeteringen in goedkopere woningen, omdat daardoor de huur te veel zou stijgen. Als een woningcorporatie energiebesparende maatregelen neemt, wordt de energierekening van een woning immers een stuk lager en dat kan betekenen dat woonkosten niet stijgen.

Eveline Zuurbier
reageer als eerste
Meer berichten