Zonneparken zoals deze op de Laarberg krijgen in waterretentiegebieden in combinatie met beweiding de voorkeur. Foto: Eveline Zuurbier
Zonneparken zoals deze op de Laarberg krijgen in waterretentiegebieden in combinatie met beweiding de voorkeur. Foto: Eveline Zuurbier (Foto: Eveline Zuurbier)

Groene revolutie gaande in Oost Gelre

Eveline Zuurbier

We hebben als Oost Gelre nog twaalf jaar te gaan om de klimaatdoelstelling -'een energieneutrale gemeente zijn'- in 2030 te halen. Tot nu is zes procent gehaald. We moeten gaan doen aan grote energiebesparingen en op een grootschalige manier energie gaan opwekken. We hebben om de procedures te doorlopen voor grootschalige energie-opwek tot 2022 nodig voordat de eerste windmolens er staan.

OOST GELRE - Donderdag 5 juli was de laatste bijeenkomst waarbij betrokken inwoners en overheidsdeskundigen met elkaar van gedachten wisselden over hoe de grootschalige energieopwek en - besparingen in Oost Gelre gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan over vraagstukken als waar windmolens in Oost Gelre te plaatsen, zonne-erven op die van boerderijen en hoe groot mogen die dan zijn? Of het gaat over de kans om asbest daken van stallen verwijderen in ruil voor zonnedaken en subsidies en over meervoudig grondgebruik door in wateropvang gebieden zonnepanelen op stellages te plaatsen en schapen te laten lopen. Warmte (energie) en kracht (elektriciteit) door biomassa zoals houtsnippers uit houtwallen in zeecontainers die als kleinschalige vergister dienen zijn mogelijkheden. Draagvlak creëren door de revenuen te delen en participeren door ook mogelijkheden voor financiering te creëren dienen inwoners over te halen. Daarnaast let de provincie nauwlettend op de opruimplicht. Alle mechanica is aan slijtage en veroudering onderhevig. Daar dient geld voor opzij te worden gezet.
Om in 2030 een energieneutrale gemeente te zijn, zullen er in Oost Gelre 16 windmolens, 40 hectare zonnepanelen moeten hebben en minimaal 3000 woningen moeten hebben die energielabel A moeten hebben. Wil je het echt halen voor dan dient natuurlijk de hele woningvoorraad dat label te moeten hebben. Dat zal per woning een investering vragen van gemiddeld 35.000 euro. Het aantal van 16 windmolens wordt in Oost Gelre een grote opgave. De helft van de gemeente kent laagvliegroutes, een deel is radarverstoringsgebied en laat door de bebouwing in het buitengebied nauwelijks ruimte vrij voor de plaatsing van deze turbines. Meer mogelijkheden zijn er voor zonnepanelen. Wanneer alle bedrijven hun daken zouden vol leggen, dan ligt er 50 hectare aan zonnepanelen. De opbrengst in de winter is te gering, en dus is er de combinatie met windmolens nodig. De wind waait het meest in de winter. Biomassa blijft mogelijk. Alleen ontmoedigen de regelgeving en de komst van de megavergister boeren hierin iets te ondernemen.

Eveline Zuurbier
Meer berichten