Meer grond beschikbaar voor bedrijven

Er komen weer meer hectares industriegrond beschikbaar voor de ontwikkeling van regionale bedrijven. Drie jaar geleden werden deze geschrapt naar aanleiding van een onderzoek van bureau Stek. De ervaring van ondernemers strookte niet met dat rapport. Nu de provincie bedrijventerreinen wil herstructureren van bestaande bedrijventerreinen, grijpen Achterhoekse gemeente aan om de vraag opnieuw in kaart te brengen.

OOST GELRE - Voor verantwoordelijk wethouder Marieke Frank voelde het schrappen van de hectares bedrijfsgrond alsof je niet meer meedeed in economische ontwikkelingen, beseffende "wat de ondernemers hier ervaren, werd niet erkend. De provincie merkte dat ook. De resultaten waren onacceptabel en strookten absoluut niet met ondernemers en de bedrijvigheid. Er is te veel gekeken naar faillissementen die er drie jaar geleden plaats vonden. We werden in een hoek gezet. Momenteel gaan de verkopen van bedrijfsgrond heel hard. De laatste uitgifte van 16 hectare grond op De Laarberg is snel verkocht waarop een versnelde procedure van toepassing was. En ook in Lichtenvoorde zoeken we op korte termijn en voor de langere duur naar gronden voor bedrijven. Aan bureau Ecorys is opdracht gegeven om vraag en aanbod in kaart te brengen en dat onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden. Geconstateerd is dat de vraag veelal lokaal is. Lindenbrook is ongeveer vol en we kijken naar mogelijkheden."

Meer vraag

Na een lange crisisperiode is de vraag naar bedrijventerrein in de Achterhoek in korte tijd toegenomen. De leegstand vermindert snel. Dat wordt nog eens bevestigd in het uitgediepte onderzoek van Ecorys. Daaruit blijkt dat er lokaal wensen en behoeften zijn in bepaalde groottes van kavels. Het totale aanbod in de Achterhoekse gemeentes is 120 hectares. Hiervan is 50 procent in optie. Het onderzoek voorziet in een vraag van 170 hectare in 2030 bij een lage economische groei. Bij een hoge conjunctuur is dat 250 hectare. Dan is er sprake van een ernstig tekort op zowel een korte als lange termijn.


Wanneer er meer bedrijven zich vestigen in Oost Gelre heeft dit onherroepelijk gevolgen voor de woningbouw. De vraag naar woningen neemt toe; er zijn voor de huisvesting van werknemers huizen nodig. Afgelopen week werd er een inloopavond gehouden voor de ontwikkeling van veertig woningen op de plaats van de oude meubelfabriek Oldenhuis in Groenlo. De bedoeling was weliswaar om er het dubbele aantal te realiseren, maar ondanks de economische voorspoed is het ook de vergrijzing die meespeelt op de ontwikkeling.

Gaat nieuwbouw op Flierbeek fase III ook tot ontwikkeling komen? Daarop wil het college nog niet op vooruit lopen en beantwoordt de vraag daarom nog niet.

Meer berichten